RT Audacity - шаблон joomla Оригами

plg_search_rsticketsprocontent
جستجو - محتوا

 

1.بیمه باربری داخلی - موردی: 
 فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن تکمیل، مهر و امضا شده باشد؛
 فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تأیید بیمه‌گر از مورد بیمه در موارد خاص.

 

برای قرارداد داخلی مدارک زیر نیز باید تهیه و ارسال شود:
 رونوشت پروانه فعالیت متصدی حمل؛
 رونوشت نمونه بارنامه؛
 وصول رسید دریافت چک سپرده که به تأیید، امضا و مُهر مدیریت مالی رسیده باشد.


2.بیمه باربری وارداتی - صادراتی:
 فرم پرسشنامه (پیشنهاد) که توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن تکمیل، مهر و امضا شده باشد؛
 فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تأیید بیمه‌گر از مورد بیمه در موارد خاص.

 

برای حمل کالا با موتور لنج مدارک زیر نیز باید تهیه و ارسال شود:
 رونوشت گواهینامه پروانه ثبت شناور؛
 رونوشت گواهی ایمنی شناور؛
 رونوشت گواهی دریانوردی ناخدا.


3.بیمه باربری ترانزیتی:
 فرم پرسشنامه (پیشنهاد) تکمیل، مُهر و امضا شده توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن؛
 فرم گزارش بازدید کارشناس مورد تأیید بیمه‌گر از مورد بیمه در موارد خاص.


4.بیمه CMR:
 فرم پرسشنامه (پیشنهاد) تکمیل، مهر و امضا شده توسط متقاضی یا نماینده قانونی آن؛